Com instal·lar Odoo 16 a Ubuntu en 6 senzills passos

Hi ha diverses maneres d'instal·lar Odoo, depenent del cas d'ús previst, el sistema operatiu i la versió de Odoo desitjada. En aquest article expliquem, pas a pas, com instal·lar Odoo 16 en un sistema operatiu Ubuntu 22 LTS.

Pas 1 – Actualitzar Ubuntu

Actualitzar els paquets del sistema operatiu a les darreres versions disponibles.
sudo apt update
sudo apt full-upgrade -y

Pas 2 – Instal·lar PostgreSQL

Instal·lar el sistema de gestió de base de dades PostgreSQL:
sudo apt install -y postgresql
Crear un usuari PostgreSQL per a la base de dades d'Odoo:
sudo su - postgres -c "createuser -s $USER"

Pas 3 – Instal·lar dependències Python

Instal·lar les llibreries de Python necessàries per executar Odoo:
sudo apt install build-essential wget git python3-pip python3-dev python3-venv
python3-wheel libfreetype6-dev libxml2-dev libzip-dev libsasl2-dev
python3-setuptools libjpeg-dev zlib1g-dev libpq-dev libxslt1-dev libldap2-dev
libtiff5-dev libopenjp2-7-dev

Pas 4 – Instal·lar wkhtmltopdf

Wkhtmltopdf és un paquet utilitzat a Odoo per a generar informes en format PDF.
sudo apt install wkhtmltopdf

Pas 5 – Instal·lar Odoo

Descarregar els binaris de la versió 16 d'Odoo:
wget wget http://github.com/odoo/odoo/archive/8.0.tar.gz
Descomprimir el fitxer:
tar -zxvf 16.0.tar.gz
rm 16.0.tar.gz
Executar el fitxer “odoo.py” trobat al directori descomprimit, iniciant així el servei d'Odoo:
./odoo-bin

Pas 6 – Accedir a Odoo

Podeu accedir a Odoo des de qualsevol navegador web, a través del port 8069 de la màquina on s'ha instal·lat. En cas d'instal·lació en local, l'adreça d'accés seria:
http://localhost:8069

però en termes genèrics, la direcció serà:

http://IP_SERVIDOR:8069
        
en Blog
Les localitzacions d'Odoo