Regles de reabastiment, estoc mínim i màxim

Com hem vist en altres entrades, Odoo permet automatitzar moltes de les activitats que es realitzen de forma periòdica/habitual en un ERP. Avui aprendrem a configurar Odoo per que llanci de forma automàtica els abastaments, segons les nostres prioritats i condicions de punt de comanda i quantitat econòmica de comanda. Odoo revisarà els nivells d'existències del magatzem i llançarà la sol·licitud d'abastament per a la quantitat de producte que correspongui. 

Aquesta configuració fa ús de les rutes logístiques per als proveïments. En entrades següents parlarem en més profunditat de les diferents opcions i característiques de què disposa Odoo a l'hora de generar administrar i les rutes. Per aquesta entrada, farem servir la ruta estàndard (comprar), que és la disponible per defecte en productes que poden ser comprats.

 

Configurant les regles de reabastament

A continuació, afegirem les regles de reabastiment i estoc mínim per al producte. Aquestes regles defineixen sota quines condicions es generen els abastaments automàticament, segons diferents paràmetres.

Ens situarem en el menú Inventario > Control inventari > Regles de reproveïment, i premerem sobre “Crear”.

 • Nom: Nom de la regla. Per defecte Odoo assigna un nom de regla segons una seqüència parametritzable, encara que podem canviar el nom si ens interessa identificar millor la regla.
 • Producte: Producte al qual aplicarà la regla.
 • Magatzem: Magatzem on es comprovaran els nivells d'estoc del producte per llançar els reabastaments automàtics.
 • Ubicació: Ubicació del magatzem
 • Regles:
  • Quantitat mínima: Quan les existències virtuals (stock + en previsió d'arribada) estiguin per sota de la quantitat mínima, Odoo llançarà el proveïment per portar les existències virtuals a la quantitat màxima.
  • Quantitat màxima: Quantitat objectiu a la que han darribar els nivells destoc per a aquest producte. El sistema sol·licitarà proveir tantes unitats com sigui necessari per elevar les existències virtuals a la quantitat indicada en aquest camp.
  • Múltiple de la quantitat: La quantitat serà arrodonida a aquest múltiple en cas que s'indiqui. Si indiquem 0, es farà servir la quantitat exacta.

Un cop guardada la regla, veurem que es mostra un resum dels nivells d'estoc mínim i màxim establerts a la fitxa de producte:

Si polsem sobre el botó, es mostrarà la regla en qüestió.

Nota: Cal tenir en compte que si el producte conté variants, cal establir una regla per a cada variant. Podem duplicar la regla i canviar-ne la variant en qüestió.

 

Executant les regles i visualitzant els proveïments generats

Un cop configurades, ja podem procedir a executar les regles de aprovisionament i estoc mínim. Per això, ens assegurarem que el producte té nivells d'existències inferiors al punt de comanda, i polsarem sobre el botó “Executar regles de proveïment”, accessible des del menú Inventari > Planificacions.

Un cop executades les regles, el sistema generarà els proveïments corresponents. Podrem visualitzar-los des de la pròpia fitxa de configuració de la regla de proveïment, o des de la fitxa de producte:

En aquest cas, la ruta d'aprovisionament és mitjançant compra, per la qual cosa els proveïments per a aquest producte generaran comandes de compra (en estat esborrany):

Nota: Veurem que a l'apartat “Document origen” es mostra la regla que va generar la sol·licitud d'abastament.

En propers articles veurem com configurar les rutes logístiques per automatitzar les compres o la fabricació, aprovisionament intern entre magatzems i central, etc.

Nextcloud – Gestió Documental al Núvol