Tancament comptable a Odoo – Reenumeració d'assentaments

Com tot comptable sap, abans de procedir a fer el tancament fiscal, hi ha un conjunt d'operacions bàsiques i comunes que cal fer a tota empresa.

Algunes són:

  • Revisió assentaments en esborrany: factures comptabilitzades, cobraments, pagaments, etc. pendents d'assentar. Assegurar-se que no hi ha dades pendents dintroducció.
  • Regulació d'existències: Comptabilitzar la variació d'existències a finals d'any.
  • Amortitzacions / Depreciacions d'actius.
  • Liquidacions d'impostos assentades, IRPF, IVA, imp. de societats si n'hi hagués, etc.
  • Conciliar tots els assentaments possibles, incloses les liquidacions d'impostos.
  • Reclassificacions patrimonials (deutes a LP a CP, etc…).
  • Ajustaments per periodificació.
  • Renumerar assentaments comptables.
  • Etc.

En aquest cas, es focalitzarà en la funcionalitat de renumeració d'assentaments comptables per poder presentar el Llibre Diari correctament al registre mercantil.

Per què reenumerar?

Si en crear un diari (sigui manualment o automàticament, per exemple, en introduir un compte bancari propi nova), no s'està al corrent de les seqüències dels assentaments dels mateixos, s'assigna una nova seqüència d'assentaments basada en el codi curt assignat al diari, i es pot arribar a una situació en què hi ha diferents seqüències per als assentaments, segons el diari en què registren.

Això no suposa un problema a l'hora de treballar ja que cada assentament es genera correctament quant a contingut i data, però tindrà una numeració que, encara correlativa (anterior +1), pot no estar ordenat cronològicament, i això suposa un problema a l'hora d'obtenir, com hem comentat, el Llibre Diari.

Assentaments ordenats per data: desordenats

Exemple

Un exemple que ajuda a entendre aquesta situació pot ser el següent:

Suposem que el 2 de febrer es registren 20 factures i se n'emeten 12, es realitzen diferents assentaments de pagaments de nòmina i de cobraments de client.

L'endemà, ens adonem de que no llancem les amortitzacions d'actius fixos planificades a últim dia de gener, i se'n llança la generació.

Els assentaments d'amortització tindrien numeració posterior a la de les factures, encara que s'haurien registrat en una data anterior, per la qual cosa ens trobaríem amb assentaments desordenats per data.

Solució

Per poder solucionar aquest problema, es ha d'usar el mòdul account_renumber, que permet renumerar els assentaments de forma fàcil i senzilla.

En cas de tractar-se d'una instància multi-companyia, cal realitzar aquestes operacions per a cadascuna de les companyies. A continuació es detallen els passos per procedir per a una companyia, que han de ser reproduïts a cadascuna de les companyies existents.

Passos a seguir

Instal·lar el mòdul que, a data d'avui, existeix per a totes les versions a partir de l'Odoo v5.

Assegureu-vos que tots els diaris tenen la mateixa seqüència i que aquesta està correctament configurada.

Accés i configuració a les seqüències

Executar la Renumeració d'Assentaments, que podeu trobar a Comptabilitat. L'accés variarà segons la versió. El v8 és a Processament periòdic > Final del període, mentre que a v9+ és a Assessor.

S'obrirà el següent assistent, on caldrà seleccionar tots els diaris i seleccionar els períodes / dates que correspongui.

Assistent d'ordenació d'assentaments

Un cop seleccionats els diaris i els períodes / dates (segons versió), cal prémer a Renumerar i deixar actuar el procés fins que finalitzi. Trigarà més o menys segons el nombre d'assentaments que hagi de processar.

Al final del procés es mostren els assentaments que han estat renumerats, podent observar que, ordenant per data, els assentaments estan correctament numerats.

Correspondència ordenada entre data i número d'assentaments

Val a dir que es pot renumerar assentaments a qualsevol moment de l'any. Alhora, és possible renumerar els assentaments tantes vegades com calgui.

Regles de reabastiment, estoc mínim i màxim