Marketplace

L'objectiu d'aquesta categoria és ajudar la marca a incrementar el seu nivell de vendes, optimitzant els recursos existents, triant els canals de distribució adequats i adaptant els productes a les necessitats externes.

Funcionalitats i serveis

Estudi previ d'alternatives i alta a la plataforma

Obertura de compte i alta del perfil en, al menys, una plataforma de Marketplace i en, al menys, un país.

Anàlisi de la competència

Realització d'una recerca de mercat focalitzada en les característiques dels competidors per a millorar el procés de presa de decisions i aconseguir una posició competitiva.

Disseny i definició de l'estratègia de negoci

Generació de l'estratègia de negoci per a aconseguir la consecució dels objectius desitjats orientant els recursos disponibles cap a aquesta finalitat.

Producció del catàleg de referències

Anàlisi de les categories a comercialitzar per a seleccionar, almenys, deu productes alineats amb l'estratègia de negoci.

Creació del contingut del listing

Definició de deu descripcions del catàleg de referències.

Alta de referències

Càrrega d'un mínim de deu referències, amb les seves respectives descripcions i fotografies, a la plataforma.

La solució d'RGB Consulting

RGB Consulting no ofereix aquests serveis


Contacteu amb nosaltres